ยะลา

หัวหน้าทีม
ยะลา
นายดุริยางค์ วาสนา

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายดุริยางค์ วาสนา

การศึกษา :
    ที่อยู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา โทร 08-7294-8874

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :