นครศรีธรรมราช

หัวหน้าทีม
นครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

การศึกษา :
    ที่อยู่ มรภ.นครศรีธรรมราช โทร 08-6689-2665

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :