ตรัง

หัวหน้าทีม
ตรัง
นายบุญส่ง ไทยเจริญ

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นายบุญส่ง ไทยเจริญ

การศึกษา :
    โทร 08-1690-2734

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :