นครสวรรค์

หัวหน้าทีม
นครสวรรค์
ผศ. ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร 089-638-6359 Email: c.pranee@hotmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :