ประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าทีม
ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม

การศึกษา :
    ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 081-401-5219 Email: nongyao_publichealth@yahoo.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :