สิงห์บุรี

หัวหน้าทีม
สิงห์บุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร 081-948-4197 Email: mam_mean@hotmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :