สระบุรี

หัวหน้าทีม
สระบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา สมร่าง

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา สมร่าง

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร 081-285-4196 Email: khanitta2497@hotmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :