ราชบุรี

หัวหน้าทีม
ราชบุรี
ผศ. ร้อยโท สุรีย์ พันธ์รักษ์

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ร้อยโท สุรีย์ พันธ์รักษ์

การศึกษา :
    ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร 081-858-1528 Email: jung_19@hotmail.com

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม

ประสบการณ์การทำงาน :