ทีม ภาคใต้

หัวหน้าทีม
ภาคใต้
ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล :ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

การศึกษา :
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา พ.ศ. 2531

  - ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2544

  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ พ.ศ.2537

  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2550

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม ภาคใต้

ประสบการณ์การทำงาน :
  1. เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการ การทำวิจัยในชั้นเรียน การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

  2. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

  3. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  4. ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  5. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  6. กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ ครู อันดับ คศ.3

  ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

  1. การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2. การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นแผ่นดินนครศรีธรรมราช

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
  ฐาน

  4. เว็บเพจเพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาท้องถิ่นศึกษา [www.krusupap.com]

  5. เอกสารประกอบการสอนวิชาท้องถิ่นศึกษานครศรีธรรมราช

  6. บทความทางวิชาการหลายรายการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การทำผลงานทางวิชาการ การทำวิจัยในชั้นเรียน การหาคุณภาพเครื่องมือ

  7. การบริหารสหกรณ์และการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด (ได้รับทุนสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช)

 

ทีมงานทั้งหมด

Staff
 
ผศ.ดร. ณรงค์ อุ้ยนอง
 
Staff
 
สุพัตรา เต็มรัตน์
 
Staff
 
เฉลิมพร กระดังงา
         
Staff
 
คชานนท์ ก้องกาญจโนภาส
 
Staff
 
วาสุกรี หนูทองแก้ว