ทีม ภาคกลาง

หัวหน้าทีม
ภาคกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล :ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี

การศึกษา :
  2511 ปกศ.ต้น วิทยาลัยครูเชียงใหม่

  2513 ปกศ.สูง เอกคณิตศาสตร์ โทวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเชียงใหม่

  2515 กศ.บ เอกคณิตศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก

  2519 คม.วิจัยการศึกษา (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

  2523 การวัดผลคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา RECSAM มาเลเซีย

  2545 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อัฟริกาใต้

  2547 การจัดการความรู้ อินเดีย

  2549 การศึกษาเส้นทางการเชื่อมโยงเตาเผาแม่น้ำน้อยและเตาเผาฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น

  2551 นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 17 Mexico

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม ภาคกลาง

ประสบการณ์การทำงาน :
  2532-2536 รองผู้อำนวยการสำนักงาน สหวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
  (ประสานงานโครงการตามความต้องการพัฒนาบุคลากรทุกด้านโดยเฉพาะด้านการวิจัยของ วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยครู รำไพพรรณี สำนักงานสหวิทยาลัยศรีอยุธยา

  2537-2538 รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

  2539-2540 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  2541-2542 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  2545 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  2548-2550 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  2551 – 16 มีค.52 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ทีมงานทั้งหมด

Staff
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร พูลสุข
 
Staff
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ เนียมถนอม
 
Staff
 
นางสาวณิศรา ประดิษฐ์ด้วง
         
Staff
 
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
 
Staff
 
นางสาวอติมา เวชมี
 
Staff
 
นางสาวนุสรา อินโท