ทีม กรุงเทพและปริมณฑล

หัวหน้าทีม
กรุงเทพและปริมณฑล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ - นามสกุล :รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

การศึกษา :
  ระดับปริญญาเอกทาง Policy Study มหาวิทยาลัย Wisconsin – Madison, U.S.A.

 

ตำแหน่ง : หัวหน้าทีม กรุงเทพและปริมณฑล

ประสบการณ์การทำงาน :
  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการจัดทำแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
  2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการปราบปรามอาชญากรรม
  3. ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
  4. ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  6. บุคคลดีเด่นสาขากิจกรรมพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

  งานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ
  1. หัวหน้าทีมวิจัยภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการความร่วมมือเพื่อการติดตามและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) : ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  2. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัฒกรรมด้านเด็กและเยาวชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา วิชาวิเคราะห์วิจารณ์การศึกษา
  4. ระดับมหาบัณฑิต สาขาภาคสนามอุดมการณ์ หลักสูตรในโรงเรียน

 

ทีมงานทั้งหมด

Staff
 
พ.ต.อ. ดร.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล
 
Staff
 
อาจารย์ศิริการญจน์ ธนวัตน์เดชากุล
 
Staff
 
นายสุเทพ ฮ่ำรัตนาพร
         
Staff
 
นายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์
 
Staff
 
นางสาวจิราภรณ์ สอนอ่อง
 
Staff
 
ส.ต.ท.หญิงกุลธิดา เขื่อนสุคนธ์