ทีมภาคทั้งหมด

หัวหน้าทีม
กรุงเทพและปริมณฑล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
 
หัวหน้าทีม
ภาคกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
 
หัวหน้าทีม
ภาคใต้
ดร.สุภาพ เต็มรัตน์