ข้อมูลระดับภาค / ภาคใต้ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 8,600,436 คน

ประชากรวัยเรียน 2,632,053 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 2,632,053 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 3,641,869 คน

พื้นที่ 70,715.81 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 89,663 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายณรงค์ อุ้ยนอง   มรภ.นครศรีธรรมราช
2. นายจุติพร อัศวโสวรรณ   มรภ.นครศรีธรรมราช
3. นางทัศนีย์ พาเจริญ   มรภ.นครศรีธรรมราช
4. นางสุพัตรา เต็มรัตน์   มรภ.นครศรีธรรมราช
5. นายกิตติวัฒน์ สังข์พรรณ์   จนท.ประสานงาน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch ภาคใต้  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม