ข้อมูลระดับภาค / ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 6,139,959 คน

ประชากรวัยเรียน 1,167,054 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 1,167,054 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 1,686,700 คน

พื้นที่ 84,056.32 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 59,846 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.ถาวร พงษ์พานิช   หัวหน้าทีมวิจัยภาค
2. ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์  
3. นายสุรพล ทองงาม  
4. นายเอื้ออารีย์ โกศัย  
5. พ.ต.ท.ปวริศ สอนวิชัย  
6. นางสวรินทร์ วราโพธิ์  
7. ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ  
8. นางสาวภาวิณี ชังเภา  
9. นางสาวรุ่งนภา เพ่งรุ่งเรื่องวงศ์  
10. นางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิธรรม  
11. นางสาวปฏิธรรม สำเนียง  
12. นางทรงศักดิ์ เนียมเปีย  
13. นางสาวพันธุ์ศิริ มูลศรี  
14. นายบุญส่ง กวยเงิน  
15. นางสาวกุลธิดา ศรีวิเชียร  

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch ภาคเหนือตอนล่าง  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม