ข้อมูลระดับภาค / ภาคเหนือตอนบน ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 5,750,793 คน

ประชากรวัยเรียน 1,326,943 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 1,326,943 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 1,910,480 คน

พื้นที่ 88,267.45 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 54,311 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.จำลอง คำบุญชู   มรภ.ลำปาง
2. อ.อนุชาติ ยศปั่น   มรภ.ลำปาง
3. อ.พรสวรรค์ มณีทอง   มรภ.ลำปาง
4. อ.สัมฤทธิ์ จันขันธ์   มรภ.ลำปาง
5. ดร.กังสดาล กนกหงษ์   มรภ.ลำปาง
6. อ.ธนพร หมู่คำ   มรภ.ลำปาง
7. ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม   มรภ.ลำปาง
8. นายสมศักดิ์ พุมเรียงป่า   จนท.ประสานงาน
9. นายบรรจง เรือนรู   จนท.ประสานงาน
10. นายนิติธรรม คำบุญชู   จนท.ประสานงาน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch ภาคเหนือตอนบน  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม