ข้อมูลระดับภาค / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 21,376,830

ประชากรวัยเรียน 5,949,309 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 5,949,309 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 8,349,087 คน

พื้นที่ 167,651.58 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 35,877 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร. สมับติ ฤทธิเดช   มรภ.มหาสารคาม
2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ คำศรี   มรภ.มหาสารคาม
3. อาจารย์ปรีดา เพียรอวงษ์   มรภ.มหาสารคาม
4. อาจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี   มรภ.มหาสารคาม
5. ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช   โรงเรียนบ้านนานกเขียน
6. นางสาวศรุดา หมู่โยธา   จนท.ประสานงาน
7. นายสุทธิพงษ์ ปีกลม   จนท.ประสานงาน
8. นายจรูญศักดิ์ พงษ์เภตรา   จนท.ประสานงาน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม