ข้อมูลระดับภาค / ภาคตะวันออก ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 4,401,785 คน

ประชากรวัยเรียน 1,193,426 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 1,193,426 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 1,671,773 คน

พื้นที่ 36,502.5 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 285,068 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ฐิติมาวดี เจริญรัชต์   มรภ.ราชนครินทร์
2. ผศ.อัญชลี ตันศิริ   มรภ.ราชนครินทร์
3. ผศ.กันยายน ลุมพิกานนท์   มรภ.ราชนครินทร์
4. ผศ.วิลภา เฉลิม   มรภ.ราชนครินทร์
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลลักษณ์ มาอ่อน   จนท.ประสานงาน
6. นางสาวอัจฉรา ไพรเลิศ   จนท.ประสานงาน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch ภาคตะวันออก  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม