ข้อมูลระดับภาค / ภาคกลาง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 6,610,511 คน

ประชากรวัยเรียน 1,655,278 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 1,655,278 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 1,655,278 คน

พื้นที่ 59,640.56 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 124,261.75 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.จินตนา เวชมี   มรภ.พระนครศรีอยุธยา
2. ผศ.สุพร พูลสุข   มรภ.พระนครศรีอยุธยา
3. อ.กรองทิพย์ เนียมถนอม   มรภ.พระนครศรีอยุธยา
4. อ.ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง   มรภ.พระนครศรีอยุธยา
5. นางสาวอนันตา บุตรสิน   จนท.ประสานงาน
6. นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท์   จนท.ประสานงาน
7. นายธนเดช ธนารุ่งเรื่องโรจน์   จนท.ประสานงาน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch ภาคกลาง  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม