ข้อมูลระดับภาค / กรุงเทพและปริมณฑล ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 9,948,392 คน

ประชากรวัยเรียน 2,509,217 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 2,509,217 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 3,504,033 คน

พื้นที่ 7,780.22 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 292,500 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. รศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายพิษณุ ประจงการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวอุบลวรรณ เสือเดช   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวปัทมา ทุมาวงศ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นางสาวหทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นางชุติกาญจน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch กรุงเทพและปริมณฑล  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม