ข้อมูลระดับจังหวัด / สุราษฎร์ธานี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 960,698 คน

ประชากรวัยเรียน 275,940 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 275,940 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 275,940 คน

พื้นที่ 13,049.68 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 114,753 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสุนิตย์ พิมาน   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
2. นายสุชาติ เหล่ากอ   สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1
3. นางสีลีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร   สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. นางนงเยาว์ วรรณดี   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม