ข้อมูลระดับจังหวัด / สตูล ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 281,545 คน

ประชากรวัยเรียน 94,864 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 94,864 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 94,864 คน

พื้นที่ 2,607.02 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 78,058 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายจิต รักชาติ   บริษัท A.S.Tour
2. นางปริณดา พัฒนขจร   สพท.สตูล
3. นายเอกพล   เหมรา
4. นางมนต์ภา รักชาติ   โรงพยาบาลสตูล

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม