ข้อมูลระดับจังหวัด / สงขลา ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,317,501 คน

ประชากรวัยเรียน 388,867 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 388,867 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 388,867 คน

พื้นที่ 7,225.10 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 113,907 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายโกศล เกื้อสังข์   โรงเรียนพะตงประธานคีรีรัตน์
2. นายนภดล บุญรัศมี   โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฏร์
3. นางสุนิสา คงปราบ   โรงพยาบาลหาดใหญ่
4. นางสาวจารุวรรณ เพ็งนวล   โรงพยาบาลหาดใหญ่

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม