ข้อมูลระดับจังหวัด / ระนอง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 179,850 คน

ประชากรวัยเรียน 49,423 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 49,423 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 49,423 คน

พื้นที่ 3,196.96 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 82,462 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสิทธิชัย รักชู   โรงเรียนบ้านสำนัก
2. นายสุนทร บัวดิษ   สพท.ระนอง
3. นางแสงเดือน ลิ่วพฤษพันธ์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดระนอง
4. นางคณิต ลีบุญเอียด   กศน.อำเภอเมืองระนอง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม