ข้อมูลระดับจังหวัด / ยะลา ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 468,252 คน

ประชากรวัยเรียน 172,357 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 172,357 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 172,357 คน

พื้นที่ 4,484.47 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 69,244 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายประยูร เพชรชนะ   สพท.ยะลา เขต 2
2. นายกุมัจดิ ยามิรูเด็ง   มรภ.ยะลา
3. นายสะมะแอ ยูโช๊ะ   มรภ.ยะลา

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม