ข้อมูลระดับจังหวัด / ภูเก็ต ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 300,737 คน

ประชากรวัยเรียน 90,876 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 90,876 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 90,876 คน

พื้นที่ 545.78 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 181,848 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายดำรัส ลีหะวีรชาติ   สพท.ภูเก็ต
2. นายฐิติพงษ์ รักแต่งาน   สพท.ภูเก็ต
3. นายอดุล นาคะโร   สพท.ภูเก็ต
4. ดร.สุวรรณา หล่อโลหะการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม