ข้อมูลระดับจังหวัด / พัทลุง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 503,321 คน

ประชากรวัยเรียน 138,122 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 138,122 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 138,122 คน

พื้นที่ 3,235.59 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 58,890 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช   สพท.นครศรีธรรมราช
2. นายชำนาญ รามแก้ว   สพท.พัทลุง
3. นายชำนิ ยิ่งวัฒนา   สพท.พัทลุง
4. นายธีรพล สยามพันธ์   สพท.พัทลุง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม