ข้อมูลระดับจังหวัด / พังงา ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 245,394 คน

ประชากรวัยเรียน 71,179 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 71,179 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 71,179 คน

พื้นที่ 3,929.90 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 113,921 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสมควร ลิ่มดุลย์   สพท.พังงา
2. นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง   สพท.พังงา
3. นางสาวอุไรวรรณ ตัณฑะอาริยะ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
4. นายสุนทร ชันภักดี   สพท.พังงา

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม