ข้อมูลระดับจังหวัด / ปัตตานี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 635,730 คน

ประชากรวัยเรียน 235,756 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 235,756 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 235,756 คน

พื้นที่ 1,963.09 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 64,182 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายธีรพจน์ แสงแก้ว   สพท.ปัตตานี เขต 1
2. นางปราณี ไวทยานิกร   โรงพยาบาลปัตตานี
3. นายฉลอง อาภากร   สพท.ปัตตานี เขต 1
4. นางนงลักษณ์ หะรีมมะสาและ   สพท.ปัตตานี เขต 1

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม