ข้อมูลระดับจังหวัด / นราธิวาส ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 707,171 คน

ประชากรวัยเรียน 255,750 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 255,750 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 255,750 คน

พื้นที่ 4,449.92 ตารากิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 51,484 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายพฤทธิ์ ไชยวงศ์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
2. นายนุกูล ชูน้อย   สพท.นราธิวาส เขต 2
3. นายเลิศลักษณ์ สุขแก้ว   สพท.นราธิวาส เขต 1

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม