ข้อมูลระดับจังหวัด / นครศรีธรรมราช ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,510,587 คน

ประชากรวัยเรียน 427,449 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 427,449 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 427,449 คน

พื้นที่ 1,023.52 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 71,765 คน

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสุภาพ เต็มรัตน   ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
2. นายประดิษฐ์ ทองคำปลิว   สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1
3. นายศุภชัย คูหาพงศ์   มรภ.นครศรีธรรมราช
4. นายเฉลิมพร กะดังงา   อบต.ถ้ำใหญ่

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม