ข้อมูลระดับจังหวัด / ตรัง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 607,450 คน

ประชากรวัยเรียน 183,683 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 183,683 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 183,683 คน

พื้นที่ 5,866.51 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 84,665 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายบุญส่ง ไทยเจริญ   สนง.สกสค.
2. นายสมศักดิ์ ทองแก้ว   โรงเรียนวัดแจ้ง
3. นางสาวรุ่งฤดี อุตสาหะ  
4. นายอดิศร แก้วเช่ง   สพท.ตรั้ง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม