ข้อมูลระดับจังหวัด / ชุมพร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 478,964 คน

ประชากรวัยเรียน 131,030 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 131,030 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 131,030 คน

พื้นที่ 5,866.51 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 84,665 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสุชาติ ชูชีพ   โรงเรียนประทิววิทยา
2. พ.ต.ท.ภิญโญ สุขแก้ว   สภ.อ.ประทิว
3. นายมาฆะ ทิพย์คีรี   โรงเรียนศรียาภัย
4. นางรัตนา สงวนศิลป์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม