ข้อมูลระดับจังหวัด / กระบี่ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 403,363 คน

ประชากรวัยเรียน 134,751 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 134,751 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 134,751 คน

พื้นที่ 4,675.99 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 87,031 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายนุกูล งานดี   โรงเรียนคลองพน
2. นาบบุญเกษม ดวงจิต   สพท.กระบี่
3. นายชาตรี สกุลบุญมา   โรงเรียนเมืองกระบี่
4. นายกษิดิ์เดช กุลศรี   โรงเรียนคลองพน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม