ข้อมูลระดับจังหวัด / อุทัยธานี ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 326,988 คน

ประชากรวัยเรียน 70,244 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 70,244 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 70,244 คน

พื้นที่ 6,523.86 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 98,579 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. พระอมรมิตร คัมภีรธัมโม   วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ
2. นายเกรียงไกร ไชยสกุล   สพท.จังหวัดอุทัยธานี
3. นางเอื้อมเดือน ยิ้มพะ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
4. นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก   พมจ.อุทัยธานี

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม