ข้อมูลระดับจังหวัด / อุตรดิตถ์ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 467,482 คน

ประชากรวัยเรียน 85,898 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 85,898 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 85,898 คน

พื้นที่ 7,813.33 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 53,887 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายฉลวย เสาวคนธ์   มรภ.อุตรดิตถ์
2. นายวิรัตน์ จำรงรัตนพัน   มรภ.อุตรดิตถ์
3. นายเชาวฤทธิ์ จั่นจีน   มรภ.อุตรดิตถ์
4. นางสาวเอมอร วันเอก   มรภ.อุตรดิตถ์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม