ข้อมูลระดับจังหวัด / สุโขทัย ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 608,820 คน

ประชากรวัยเรียน 12,706 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 12,706 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 12,706 คน

พื้นที่ 6,564.43 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 45,264 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางสาวธีระนุช สีตะสุด   คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภาประชาสังคม
2. นายจิรพงศ์ ผลนาค   กศน.อำเภอศรีสำโรง
3. ดร.ดุษฎี สีตลาวรางค์   โรงเรียนกงไกรลาสวิทยา
4. นายพิชัย สีตะสุด   กศน.อำเภอศรีสำโรง

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม