ข้อมูลระดับจังหวัด / เพชรบูรณ์ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,002,317 คน

ประชากรวัยเรียน 224,693 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 224,693 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 224,693 คน

พื้นที่ 12,526.81 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 46,418 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสุรพงษ์ พรมเท้า   สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม
2. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า   โรงเรียนเพชรละครวิทยา
3. นางวิลาวัณย์ คงรอด   สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม
4. นางกานต์จรีย์ ละคำ   สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม