ข้อมูลระดับจังหวัด / พิษณุโลก ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 844,508 คน

ประชากรวัยเรียน 175,352 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 175,352 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 175,352 คน

พื้นที่ 10,764.69 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 62,510 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์   มรภ.พิบูลสงคราม
2. นางสรัลยา คงหนอนลาน   โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิตร 12
3. นายจีรกิติ แสงจันทร์   โรงเรียนเนเนปอรังนกชนูทิศ
4. นางสาวบัวหลวง ดีใจ   สถาบันพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม