ข้อมูลระดับจังหวัด / พิจิตร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 557,832 คน

ประชากรวัยเรียน 113,776 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 113,776 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 113,776 คน

พื้นที่ 4,354.16 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 64,178 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายจักรกฤต บรรเจิดกิจ   ศูนย์อบรมเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นายเกษม วิงพัฒน์   สนง.เครือข่างกลุ่มแสงตะวัน
3. นางสาวปวริศา นาคเพ็ง   สนง.เครือข่างกลุ่มแสงตะวัน
4. นางสาวสุภาพร มณีใส   สนง.เครือข่างกลุ่มแสงตะวัน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม