ข้อมูลระดับจังหวัด / นครสวรรค์ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,076,015 คน

ประชากรวัยเรียน 188,449 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 188,449 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 188,449 คน

พื้นที่ 9,524.02 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 69,783 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี   มรภ.นครสวรรค์
2. นายสมญา อินทรเกษตร   มรภ.นครสวรรค์
3. นายชำนาญ พวงทอง   มรภ.นครสวรรค์
4. นางสาวนันทิพย์ จันทร์โสภา   มรภ.นครสวรรค์

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม