ข้อมูลระดับจังหวัด / ตาก ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 527,677 คน

ประชากรวัยเรียน 127,099 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 127,099 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 127,099 คน

พื้นที่ 17,275.35 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 62,981 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสุพร กาวินำ   สนง. สาธารณสุขจังหวัดตาก
2. นายภควัฒน์ มณีศรี   สนง. สาธารณสุขจังหวัดตาก
3. นายนัทธพงศ์ แสงแก้ว   สนง. สาธารณสุขจังหวัดตาก

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม