ข้อมูลระดับจังหวัด / กำแพงเพชร ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 728,320 คน

ประชากรวัยเรียน 168,837 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 168,837 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 168,837 คน

พื้นที่ 8,709.57 ตารงกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 79,603 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. ดร.เรขา อรัญวงศ์   มรภ.กำแพงเพชร
2. นายชาย ปริจจาคะ   ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
3. ว่าที่ พ.ต.บุญทวงษ์ เจริญผลิตผล   พมจ.จังหวัดกำแพงเพชร
4. พ.ต.ต.ปติพงศ์ คิสาลัง   สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชร
5. นางสาวสุณี บุญพิทักษ์   มรภ.กำแพงเพชร

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม