ข้อมูลระดับจังหวัด / ลำพูน ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 405,564 คน

ประชากรวัยเรียน 90,081 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 90,081 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 90,081 คน

พื้นที่ 4,495.62 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 148,307 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางพวงพกา สุริวรรณ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
2. พ.ต.ท.สรรเสริญ คงเมือง   สภ.จ.จังหวัดลำพูน
3. นายบัณฑิต ชุนสินธ์   สพท.ลำพูน เขต 2
4. นางกรรณิการ์ โพธา   สพท.ลำพูน เขต 1
5. นายสุเมธ ทาริยะ   สนง.พมจ.จังหวัดลำพูน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม