ข้อมูลระดับจังหวัด / ลำปาง ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 773,790 คน

ประชากรวัยเรียน 174,043 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 174,043 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 174,043 คน

พื้นที่ 12,571.06 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 53,623 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางสาวนงนุช สุวิทย์วงศ์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
2. พ.ต.ท.วีระยุทร มานพ   สภ.อ.แม่ทะ
3. นายสนั่น โนชัยวงศ์   สพท.ลำปาง เขต 2
4. นางกาญจนา มานพ   อบต.น้ำโจ้

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม