ข้อมูลระดับจังหวัด / แม่ฮ่องสอน ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 255,174 คน

ประชากรวัยเรียน 72,245 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 72,245 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 72,245 คน

พื้นที่ 12,707.00 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 33,231 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสุริยัน เดชรักษา   สนง.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. นายชนินท์ แสงต่าย   สนง.สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. นายเทพฤทธิ์ ภูมูลมา   ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน
4. นายประมวล กองแก้ว   ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม