ข้อมูลระดับจังหวัด / แพร่ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 468,373 คน

ประชากรวัยเรียน 104,783 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 104,783 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 104,783 คน

พื้นที่ 6,532.38 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 47,444 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางสาววิไล ชัยมงคล   สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
2. นางสาวอัญชัน พันทวี   โรงเรียนถิ่นโอกาสวิทยา
3. ด.ต.อดิศักดิ์ ยอดดี   สภ.อ.เมืองแพร่
4. นางสาวชนิสา ชมศิลป์   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม