ข้อมูลระดับจังหวัด / พะเยา ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 486,219 คน

ประชากรวัยเรียน 112,312 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 112,312 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 112,312 คน

พื้นที่ 6,223.79 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 41,715 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายสุรัตน์ กูลศรี   สพท.พะเยา เขต 1
2. นายธำรงวาท วงศ์ใหญ่   สพท.พะเยา เขต 1
3. นายสุวัตร เลิศชยันดี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4. พ.ต.ท.เฉลิมชาติ ยาวีชัย   สภ.อ.เมืองพะเยา
5. นางภัทรภร รัตนชมภู   สพท.พะเยา เขต 1

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม