ข้อมูลระดับจังหวัด / น่าน ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 477,662 คน

ประชากรวัยเรียน 122,058 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 122,058 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 122,058 คน

พื้นที่ 12,188.97 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 40,296 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายวรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิจ   สพท.น่าน เขต 2
2. นายเกษร สมรรคเสวี   สพท.น่าน เขต 1
3. นางจินตนา จันทร์ดี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม