ข้อมูลระดับจังหวัด / เชียงใหม่ ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,225,713 คน

ประชากรวัยเรียน 279,604 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 279,604 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 279,604 คน

พื้นที่ 11,356.26 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 38,332 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นางรัชนี บูรณะกิจไพบูลย์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2. พ.ต.ต.หญิงกฤษณา ชูติกุล   สภ.จ.เชียงราย
3. นายสมบัติ อนุเคราะห์   สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
4. นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์   สพท.เชียงราย เขต 2
5. นายเข็มชาติ วิรัชพานิช   สนง.พมจ.เชียงราย

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม