ข้อมูลระดับจังหวัด / เชียงราย ปี 2549 - 2550

ข้อมูลโดยสังเขป

ประชากร 1,658,298 คน

ประชากรวัยเรียน 371,817 คน

ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-18 ปี 371,817 คน
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 0-25 ปี 371,817 คน

พื้นที่ 22,122.66 ตารางกิโลเมตร

รายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย 69,870 บาท

รายชื่อนักวิจัย Child Watch ประจำภาค  

1. นายประกอบกิตต์ ปัสสวาท   สพท.เชียงใหม่ เขต 5
2. นายนิมิตร ไทยดำรงค์   สพท.เชียงใหม่ เขต 5
3. ร.ต.อ.สมบูรณ์ ใจยืน   กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเขียงใหม่
4. นายสุทธิ รู้การนา   สพท.เชียงใหม่ เขต 1
5. นายประสาน ท่าข้าม   สพท.เชียงใหม่ เขต 3
6. นายภาณุพงษ์ แสนสุข   สนง.สาธารณสุขกิ่งอำเภอแม่ฮอน

สถานที่ติดต่อทีม Child Watch  

สภาวะด้านสุขภาพอนามัย สภาวะด้านการศึกษา สภาวะด้านสังคม